ANBI gegevens

Statutaire gegevens

Naam
Stichting weWorship

Registratie
RSIN:                       862517345
KVK nummer:        82555702

Bankrekeningnummer
NL25RABO 0372662935 tnv stichting weWorship

Contactgegevens
Website:                  www.weworship.nl
e-mail:                     bestuur@weworship.nl
telefoonnummer    0653489239

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit
Voorzitter:                H. W. van Beijnum, Lisse
Secretaris:               J. van der Weerd, Amsterdam
Penningmeester:    M. T. van Duijn, Amsterdam

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling
De doelstelling van stichting weWorship is verwoord in artikel 2 van de statuten:

  • De stichting heeft als doel bij te dragen aan de groei van het christelijk geloof door ervaringen te bieden met aanbidding, muziek, gebed en onderwijs aan mensen met en zonder christelijke levensovertuiging, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van samenkomsten waarin de ervaring van christelijk geloof in aanbidding, muziek, gebed en onderwijs centraal staat, door samenwerking met en ondersteuning van kerken, stichtingen en organisaties en door lezingen, onderwijs en online campagnes

Activiteiten
Stichting weWorship wil in de periode april 2021 t/m april 2023 de volgende activiteiten ondernemen om deze doelstelling te bereiken

  • Het organiseren van een maandelijkse samenkomst in Amsterdam waar de doelgroep ervaring op kan doen met het christelijk geloof door muziek, gebed en onderwijs.
  • Door samenwerking aan te gaan met kerken, stichtingen en organisaties om samenkomsten te organiseren waar betrokkenen ervaringen op kunnen doen met het christelijk geloof.
  • Het organiseren van onderwijsmomenten in de vorm van lezingen, meerdaagse conferenties en cursussen waar deelnemers meer informatie ontvangen en kennis opdoen over de ervaring van het christelijk geloof.
  • Het organiseren van activiteiten en samenkomsten waar de doelgroep verder kan ontwikkelen in persoonlijke groei, talentontwikkeling en het vormgeven van de christelijke kernwaarden.
  • Het ondersteunen en organiseren van sociaal-maatschappelijke initiatieven waarin de christelijke kernwaarden van liefde, genade en bemoediging worden vormgegeven.
  • Het creëren van online campagnes voor het bieden van online inspiratie waardoor een grotere doelgroep kennis maakt met de activiteiten van stichting weWorship.
  • Het ondersteunen, opleiden en inspireren van muzikanten, sprekers en vrijwilligers die bij de activiteiten van stichting weWorship betrokken zijn.

Algemeen belang
Met de doelstelling en alle daarbij behorende activiteiten levert stichting weWorship een positieve bijdrage aan de samenleving. Dit doet stichting weWorship door de doelgroep te inspireren, ondersteunen en stimuleren in persoonlijke groei en het uitdragen van de christelijke kernwaarden door een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarnaast is stichting weWorship betrokken bij initiatieven en organisaties die praktische hulp bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Deze bijdrage aan het algemeen belang zal in de eerste plaats vooral liggen in Amsterdam, omdat de activiteiten van stichting weWorship nu vooral in Amsterdam plaatsvinden. In de toekomst zullen de activiteiten van stichting weWorship op meerdere locaties in Nederland worden georganiseerd en wordt de maatschappelijke bijdrage uitgebreid.

Beschikking vermogen 
Stichting weWorship zal haar vermogen besteden in overeenstemming met de statutaire doelstellingen. Stichting weWorship houdt daarbij geen vermogen aan zonder daar een bepaalde bestemming aan te geven of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de stichting. Geen enkele persoon of rechtspersoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen stichting weWorship. Geen enkele persoon of rechtspersoon kan beschikken over het vermogen van de stichting weWorship als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid 
Zoals verwoord in artikel 4.6 van de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kan de stichting indien gewenst besluiten tot vergoeding aan de bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De beloning voor het inhuren van professionals is in overeenstemming met de tarieven voor diensten in de sector van christelijke bijeenkomsten, afhankelijk van opleiding, ervaring, leeftijd en verantwoordelijkheid.

Besteding batig saldo bij ontbinding
Conform artikel 12.6 van de statuten wordt een eventueel batig saldo bij de ontbinding van stichting weWorship besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doestelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doestelling heeft.

Administratie 
Conform artikel 9 van de statuten wordt per einde van ieder boekjaar de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De financiële verantwoording zal na ieder boekjaar online worden gepubliceerd op de website van stichting weWorship via www.weworship.nl/anbi. 

Publicatieplicht
Stichting weWorship voldoet aan haar publicatieplicht via de website www.weworship.nl/anbi. 

Financiële verantwoording
Het financiële jaarverslag van 2021 en 2022 kunt u downloaden via onderstaande buttons.